Διαγωνισμός

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων της ΠΕ Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την καθαριότητα:

  • Του διοικητηρίου
  • Του κτιρίου όπου στεγάζεται το ΚΤΕΟ
  • Του κτηνιατρικού κέντρου Δεσκάτης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ.225/Α ́/27.12.2010).
2. Το Ν.∆ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚΑ ́204/19-7-1994)
3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/95), (του άρθρου 21) « περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/2014(ΦΕΚ143/Α).
4. Το Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
5. Το Ν. 2286/95, «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α ́/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» …

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.