Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκούριου

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκούριου» (17-6-2024)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκούριου» (17-6-2024)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ»,

με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Π.Δ.Μ 2017 -2021, με προϋπολογισμό 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 201.612,90 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς τον ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052687, e-mail: d.ty@pdm.gov.gr, url: www.pdm.gov.gr.

3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Γιαννόπουλος Ηλίας, τηλέφωνο 2461052687, e-mail: d.ty@pdm.gov.gr, h.giannopoulos@pdm.gov.gr.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 208066 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο περιλαμβάνει την τμηματική αντικατάσταση αγωγών άρδευσης, συνολικού μήκους 620 μέτρων, του υφιστάμενου δικτύου στον Άγιο Μερκούριο Βελβεντού, της ΠΕ Κοζάνης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 201.612,90 € χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

5. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPV [45240000-1] «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα» και NUTS: EL531 (Γρεβενά, Κοζάνη).

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αμανατίδης Γεώργιος

 

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκούριου» (17-6-2024) (pdf)

Η Αναλυτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού αρδευτικού δικτύου Αγίου Μερκούριου» (17-6-2024) (pdf)

 

diakiryxi-antikatastasi-agogou-ardeftikou-diktyou-agiou-merkouriou-pdm-june-2024