Προκήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης»

Προκήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου του ΕΑΠ 2017-2021, με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ»,

σε βάρος του ΚΑΕ 02.01.073.9779.01.22058 του Ειδικού Φορέα 073 , με προϋπολογισμό 165.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 133.064,52 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς τον ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, email: d.ty@pdm.gov.gr, url: www.pdm.gov.gr.

3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Γιαννόπουλος Ηλίας, τηλ. 2461052687, email: d.ty@pdm.gov.gr, h.giannopoulos@pdm.gov.gr.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 208028 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης στην Κοζάνη.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 133.064,52 € χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ» (ΑΔΑ: 6Μ5Ν7ΛΨ-ΤΥΝ) (pdf)

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ» (pdf)

 

diakiryxi-diagonismou-syntirisi-politistikou-kentrou-efxeinou-leschis

Προκήρυξη διαγωνισμού «Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης»