«Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων», με προϋπολογισμό 296.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου

«Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων», με προϋπολογισμό 296.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 238.709,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα, αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Ταχυδρομική Δ/νση : ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.: 24610 52682 – 704 email: d.ty@pdm.gov.gr ,  www.pdm.gov.gr .
 3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Μπατσιώλας Σπύρος, τηλ. 24610 52682 – 704, email: d.ty@pdm.gov.gr ,  s.mpatsiolas@pdm.gov.grΠροσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 204631, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  www.pdm.gov.gr .
 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών και η αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους Δομικών Στοιχείων και του Τεχνικού Έργου συνολικά..
 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 238.709,68 € χωρίς ΦΠΑ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται προκαταβολή 10% της αξίας της σύμβασης.
 3. ΚΩΔΙΚΟΙ: [45221119-9]- κατασκευαστικές Εργασίες για ανακαίνιση γέφυρών και NUTS: EL53 (Δυτική Μακεδονία).
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι (20) ΜΗΝΕΣ.
 5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.
 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.774,20 € και ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παραγρ. 2α Ν.4412/2016.
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 8η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.
 4. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αρ. 204631. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 14η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.
 7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

51.1 Το παρόν έργο περιλαμβάνεται ως υποέργο 15 του έργου «Κοινωνικοοικονομική μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας», το οποίο σύμφωνα με τη με Α.Π.71432/04-08-2023 Απόφαση Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2023 στην ΣΑ ΕΠ0052.

51.2 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

 1. Η Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων» (pdf)
 2. Η Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων» (pdf)
 3. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (pdf)
 4. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (pdf)
 5. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
apokatastasi-e.o.15-diakiriksi