Προκήρυξη διαγωνισμού «Καθαρισμός κοίτης του Ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ»

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη διαγωνισμού «Καθαρισμός κοίτης του Ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Aνοιχτό Hλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοίτης του Ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 81881).

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 112.903,22 € (με Φ.Π.Α 140.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

4. ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 112.903,22 € πλέον ΦΠΑ 24%

5. Διάρκεια σύμβασης : 18 μήνες.

6. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.258,06 €.

7. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

10. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 07/01/2020 και ώρα 15:00.

11. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/01/2020 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

12. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2019 και ώρα 08:00 π.μ.

13. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

14. Άνοιγμα των προσφορών: 17/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

15. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

16. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 16/12/2019

17. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 16/12/2019.

18. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα αρχεία: