Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου έργου : «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου έργου : «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύ ξεινο Λέσχη Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 63.648,95 € και Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.222,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 135.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. &αναθεώρηση).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/08/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03./09./2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00.

Άρθρο 1ο

ΑΤΟΕ 22.30.08

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

22.30.08 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ

ΕΥΡΩ 39,00

Άρθρο 2ο

Σχ. ΑΤΟΕ 52.96

Ξύλινη διακοσμητική επένδυση τοίχου

Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281

Επένδυση τοίχου, οιουδήποτε ύψους και μήκους και μορφής με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 kg/m3, συνολικού πάχους 30 mm, με εφαρμοσμένη στο εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορμάϊκας υψηλής πίεσης (ΗPL), επί μεταλλικού ή ξύλινου σκελετού ελάχιστου πάχους 5cm (από κατακόρυφες μεταλλικές διατομές στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας, ή από ξύλινες διατομές), στερεωμένου στον τοίχο με γαλβανισμένους ήλους.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύμφωνα με
τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.

52.96.01 Με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm

52.96.02 ΕΥΡΩ 435,00

 

Πατήστε εδώ για όλα τα αναγκαία έγγραφα.