Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/19-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/19-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1596/23 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

2017/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

2018/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑΣ, , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

2019/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 13.640,00 €

2020/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΈΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

2021/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»

ΠΡΟΫΠ. : 16.830.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

2022/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΑ»

ΠΡΟΫΠ. : 7.000.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)- Ενδεικτικός

2023/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3/2023, «ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.»  

Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 41.310,10 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24 %

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 33.314,60 € – ΦΠΑ 24%: 7.995,50 €) CPV: 45232120-9.»

2024/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

2025/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (29.150,00 €), ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΙΟΥΚΑΡΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2026/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ 2012-2016 ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

2027/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

2028/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

2029/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 46.500,00€

2030/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 63η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2031/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 67.000.00 €

2032/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
17.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΜΕΡΩΝ «Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ»» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.012.00 €

2033/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.088.00 €

2034/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» 

2035/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» 

2036/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

2037/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»

2038/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ 2014-2021

2039/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 32 ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14-12-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ 

2040/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 15ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) 2023 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

2041/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2042/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

2043/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΛΙΝΑ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2044/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

2045/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.571.946,69 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%)

        2046/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 296.000,00  ΕΥΡΩ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)

2047/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΜΕΣΩ ΑΚΡΙΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

2048/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

2049/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

2050/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΕΝΟΨΕΙ  ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

2051/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2052/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2053/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ B’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ»

2054/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 63η/19-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας