Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/12-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/12-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1991/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1909/23 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ # 568.000,00 € # ΚΑΙ

Β. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ Α.Α. 204815            

1992/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 36.326,69 € ΓΙΑ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

1993/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΕΙΝΩΝ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1994/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Α) Προδέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2024 και Β) Της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την ανάθεση, μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω του επείγοντος (περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4412/16) της παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα Διοικητήρια ΠΕ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για διάστημα τεσσάρων μηνών

1995/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΟΔΙΑ) ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΗΙ 9256 ΚΑΙ ΚΗΗ 6896 ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

1996/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

1997/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ 12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 28Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1998/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ν.Ο.Κ.

1999/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 62η/23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2000/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για Προμήθεια γλυκισμάτων, παιχνιδιών και Βιβλίων στο πλαίσιο επίσκεψης στις παιδιατρικές κλινικές των Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης και για το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κατά την περίοδο των εορτών

2001/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 4 Α/Α ΟΠΣ 3086 και τίτλο:

«Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών» της δράσης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας»

2002/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της Σύμβασης εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου για διάστημα δύο (2) ετών, από 10-01-2024 έως 09-01-2026 

2003/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2004/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης Τροποποίησης για το έτος 2023 του Πίνακα  έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002)

2005/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου  Α.Π.Ε., 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«Αποκατάσταση τάφρου και αγωγού άρδευσης στη ΧΘ 1+200 της Επ. οδού 6 προς Λάγκα-Βράχο»

2006/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2007/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2023-2024 και

β) των όρων διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης (περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 του Ν. 4412/2016  για την ανάθεση της υπηρεσίας «Νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2023-2024»

2008/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξειδίκευσης πίστωσης για την έκδοση του βιβλίου «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΣΚΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

2009/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξειδίκευσης πιστώσεων δαπάνης έτους 2023

2010/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης  παράτασης προθεσμίας της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο:

«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Εράτυρας – Καλονερίου & ΤΟΕΒ Δαφνερού»,

με χρηματοδότηση από ΚΑΠ επενδύσεις ΚΑΕ 02.01.072.0879.01 φορέας 072 της Έδρας

2011/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης  παράτασης προθεσμίας της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο:

«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Κλήματος & ΤΟΕΒ Μολόχας»,

με χρηματοδότηση από ΚΑΠ επενδύσεις ΚΑΕ 02.01.072.0879.01 φορέας 072 της Έδρας

2012/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 27η/2023

2013/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για λόγους εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

2014/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2015/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2016/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 12-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/12-12-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας