Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

109/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

110/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

111/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

112/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.(ΑΡΙΘΜ. 30/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

113/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

114/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 2η  KAI 3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

115/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 2η  KAI 3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

116/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

117/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 24/01/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

118/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάλυσης σύμβασης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών

119/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πίνακα των υπαλλήλων που θα μετέχουν σε κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους

120/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελών  επιτροπών: Α)  Διαπίστωσης επισκευής μηχανημάτων     (αναγκαιότητα) – αποκατάστασης βλαβών  για το έτος 2017 της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης Β) 1.  Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων  2. Οριστική – Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

121/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 2) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 3) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017

122/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης  για το σχολικό έτος 2016-2017

123/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

124/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ της απόφασης 2408/2016 27-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

125/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της  δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

126/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εκτέλεσης του τμήματος 8 της ομάδας 3 «Μεμονωμένες Διαδρομές» δρομολόγιο Δεσκάτη – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γρεβενών με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα της υπ. αριθμ. 6/2016 διακήρυξης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 στον προσωρινό μειοδότη

127/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 23-01-2017 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

128/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 26/01/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

129/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

130/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Τροποποίησης σύμβασης  για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 – 2017 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»  συνολικού προϋπολογισμού  430.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

131/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2017

132/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Αυτόματος Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € (συμπ. ΦΠΑ)

133/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 6 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 23-1-2017 για νέο δρομολόγιο που προέκυψε μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 5/2016) και ύστερα από το αρ. πρωτ. 27/10/19-1-2017 νέο αίτημα του 2ου 6/ΘΔημοτικού Σχολείου Αμυνταίου για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ενός μαθητή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το Ν. 4415/16 (άρθρο 63) ΦΕΚ 159/6-9-2016

134/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων της υπηρεσίας εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

135/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προδέσμευσης πίστωσης οικ. Έτους 2018 και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016-2017)

136/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 133,00€ για την πληρωμή των υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016

137/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή κατανομών ενταγμένων έργων από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

138/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

139/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

140/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Γρεβενών

141/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

142/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

143/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

144/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)» Π.Ε. Κοζάνης

145/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

146/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

147/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

148/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 22,24 ΕΩΣ 30 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 23
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

149/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 16,18 ΕΩΣ 35 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 17
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

150/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

151/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

152/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

153/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

154/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

155/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παρουσία της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην συμμετοχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου / Ελιάς

156/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» του ΠΕΣ Ξινού Νερού που θα πραγματοποιηθεί στις 16. 23. 24. 25. 26 και 27 Φεβρουαρίου 2017 στο Ξινό Νερό

157/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

158/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

159/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

160/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

161/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

162/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

163/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (7) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

164/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

165/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

166/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

167/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

168/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 6
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

169/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

170/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού  412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

171/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου για την παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)»

172/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

173/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συμπλήρωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. με αριθμό 1639/2016 για την παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 και αφορούν τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 22/8/2016

174/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλων παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2015-2016 (Τμήμα Ι Κοζάνης)»

175/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) ΣΤΟ Αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης

176/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 στην Π.Ε. Γρεβενών

177/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 07/02/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας