Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/13-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/13-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 167.504,00€ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

178/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2017” ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ” ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ

179/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

180/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ  Β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

181/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης της Αντιπεριφερειαρχη στην Συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  της Π.Δ.Μ. στις 1/2/2017

182/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην  Συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Π.Δ.Μ. στις 1/2/2017

183/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

184/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΤΑΣ ΤΗΣ

185/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα τμήματα (εργοτάξια ΠΔΜ): 2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα, 4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά

186/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών Επιτροπών Διαγωνισμού):

α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον     συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

β) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α’. {Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

187/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού προέδρου επιτροπών προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων

188/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εξουσιοδότησης στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

189/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β)του τρόπου ανάθεσης της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος

190/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 02-02-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017

191/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι –Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε.Καστοριάς

192/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι –Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

193/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της απόφασης 60/19-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

194/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης για μεταφορά μίας ακόμα μαθήτριας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Φλώρινας προς το 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας σε υπάρχον δρομολόγιο

195/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ Ο) (τ.ε.2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

196/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων εγγυητικής

197/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων δήλωσης κτηματολογίου

198/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ και διάθεση πίστωσης ΠΔΕ ΣΑΕ 205 – Π.Ε. Γρεβενών

199/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών

200/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών

201/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 Π.Ε. Γρεβενών

202/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ των υπ’αριθμ. 1758/15 & 255/2016 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης Π.Ε. Καστοριάς

203/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

204/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

205/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

206/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

207/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

208/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

209/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

210/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 2,4 ΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

211/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης για την συνδιοργάνωση αγώνων του final 4  Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

212/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια cd με τίτλο «Ταξίδι από την παράδοση ως την Τζάζ» το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική της Δυτικής Μακεδονίας και τα οποία θα δίδονται ως αναμνηστικά συμβολικά δώρα

213/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2017

214/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

215/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αργοτικής Ανάπτυξης κ. Θεόδωρου Θεοδώρου

216/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντώνιου Δασκαλόπουλου

217/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κεχαγιά Φώτιου

218/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης που αφορά δαπάνη πολλαπλού ΔΕΗ ΑΕ (φωτισμό οδικού δικτύου)για το έτος 2017 από τη ΣΑΕ 541

219/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 14/2/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/13-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/13-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/13-2-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας