Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018

 3219/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεση ποσού 4.450,36€ προμήθειας υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

3220/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

3221/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3222/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού No 30/2017 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 5/2017 για την προμήθεια και μεταφορά 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018

3223/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3224/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3225/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3226/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΔΡΑΣ

3227/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3228/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΕΠ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

3229/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3230/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3231/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 22-12-2017 πρακτικού του  Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3232/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

3233/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας και όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3234/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για την υδραυλική δοκιμή και συντήρηση Πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης

3235/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑπόδοσηΣ ΧΕΠ 26/15-2-2017 του Τσαντσαρίδη Νικολάου

3236/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3237/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3238/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3239/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής αίτησης συμβιβασμού και επίλυση διαφοράς

3240/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνΔιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Κοζάνης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ», στην κοπή της Αγιοβασιλιάτικης Πίτας, στις 14 Ιανουαρίου 2018

3241/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνΩση της Π.Δ.Μ. με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας (Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.) στις ετήσιες εκδηλώσεις τους στις 13 Ιανουαρίου 2018

3242/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνόιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο – ΔΑΚ Σιάτιστας, στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2018

3243/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματισμού -Πρόβλέψης Μετακινήσεων εκτός Έδρας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης

3244/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3245/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3246/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 900.000,00€

3247/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  27/2017

3248/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3249/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3250/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3251/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγου θεομηνίας στην Τ. Κ. Περδίκκα Εορδαίας»

3252/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3253/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π. Ε. Φλώρινας

3254/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 09/11/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής

3255/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3256/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3257/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

3258/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3259/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3260/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3261/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) της ακύρωσης της υπ. αριθμ. 7624/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 7Μ027ΛΨ-ΦΟΜ και β) της απευθείας ανάθεσης ποσού 843.20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

3262/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2018

3263/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

3264/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

3265/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών στα ΜΕ4977 και ΜΕ4976 μηχανήματα τον Τμήματος Μηχανημάτων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π .Ε. Φλώρινας

3266/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη

3267/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καστοριάς

3268/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3269/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3270/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

3271/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2641/17 απόφασης και νέα ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω του ορίων του Ν. 4412/2016, του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού 80.000 €

3272/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2018 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2018, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και όσο αφορά τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2018

3273/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (αλλαγή ταπετσαρίας) σε καναπέ του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς

3274/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3275/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς

3276/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών (275/80/R20) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών

3277/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών(235/75/R15) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών

3278/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2017-2018

3279/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3280/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

3281/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

3282/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

3283/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

3284/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.000.000,00 €

3285/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και κατανομής ποσού 1.173.000,00 €

3286/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3287/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3288/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραίτηση από ένδικα μέσα λόγω αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς

3289/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3290/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 29/12/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας