Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

 3125/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3126/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3127/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 30.000,00 €

3128/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης του χρόνου ισχύος των συμβάσεων

3129/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας- Πολιτισμού Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη

3130/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3131/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3132/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

3133/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αρ. 29 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης, και πετρελαίου θέρμανσης, στα πλαίσια του αριθ. 3/2017 διαγωνισμού

3134/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 3ο τρίμηνο του 2017

3135/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού 400.000,00 €

3136/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

3137/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

3138/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 15-12-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού που αφορά την υπ’ αρ. 7/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για την διαγράμμιση οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

3139/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής Του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών

3140/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας αναθέσεων της δαπάνης που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

3141/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3142/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των α) Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης

3143/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3144/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3145/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.

{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}, β)  Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α’.

{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}

3146/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αντικατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

3147/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 4η Παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς

3148/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του 9ου  & 10ου Λογαριασμού του έργου: «Μετατροπή 1 Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο» Π.Ε. Καστοριάς

3149/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του έργου: «Στατική Ενίσχυση Κτιρίου 1ου  Γυμνασίου» Π.Ε. Καστοριάς

3150/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της 2522/17 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς

3151/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Α) Επιτροπής γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα & μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και άλατος αποχιονισμού, για την προμήθεια υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς,

για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.) για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του αμαξοστασίου, για το έτος 2018,και

Β) Επιτροπής παραλαβής, των υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε, της Π.Ε, Καστοριάς, του πετρελαίου κίνησης και του άλατος αποχιονισμού, των υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς των υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και  των υλικών και εκτελούμενων εργασιών γ(α την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.) για το έτος 2016,για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου, για το έτος 2018

3152/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ» Π.Ε. Φλώρινας

3153/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης

3154/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 100,00€ Π.Ε. Καστοριάς

3155/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού ως υπολόγου – διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων α) για την αντιμετώπιση δαπανών των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 7.471,82€ και γ) την ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης 7.471,82€ από τον ΚΑΕ 0899.01 του Φ.072 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2018 και την ΕΓΚΡΙΣΗ και διάθεση της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2017

3156/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

3157/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης ποσού 1.157,13€ για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.

3158/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης και  της δαπάνης για την «Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς των υπολογιστών και εξυπηρετών της ΠΕ Γρεβενών» για τρία (3) έτη προϋπολογισμού  3.943,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

3159/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΩΣΑΝΝΑ», του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας»

3160/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορθής επανάληψης χιλιομέτρων και τιμής της διαδρομής Κ. Υδρούσα- Τροπαιούχος-Πέρασμα-Κολχική που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

3161/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αύξησης των χιλιομέτρων του δρομολογίου που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2172/2017, 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. για την μεταφορά 3 μαθητών προς τον Τροπαιούχο, και 1 μαθητή προς Κολχική και τής αύξησης του ημερήσιου κόστους Π.Ε. Φλώρινας

3162/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

3163/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3164/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ)

3165/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3166/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3167/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3168/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

3169/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις – Δράσεις του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης

3170/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ . ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

3171/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

3172/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών Για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας ή΄ η εκτιμώμενη αξία του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης δ παρ. α του Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EEκαι συγκεκριμένα άρθρο 221 περ.8 παρ. β (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018

3173/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ Π Α. (Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ 8 α {όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018

3174/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

3175/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2,588,112,00 €

3176/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €

3177/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

3178/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018

3179/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018»

3180/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών εκχιονιστικού  μηχανήματος (μπαταρίας) ΜΕ 90763 Π.Ε. Γρεβενών

3181/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

3182/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για της ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

3183/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπαταριών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 1018 και ΚΗΙ 1035 Π.Ε.Γρεβενών

3184/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας μακρόστενους 300X110 με λογότυπο για τις ανάγκες των  υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών

3185/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών

3186/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λογισμικού για επικοινωνία αυτόματης γραμμής και server του ΚΤΕΟ Γρεβενών

3187/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών

3188/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των απευθείας αναθέσεων: κέτερινγκ, κυπέλλων – μεταλλίων και φιλοξενίας – διατροφής, στα πλαίσια του 15ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς», της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός, στη Φλώρινα»

3189/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για Διαπραγμάτευση δρομολογίου από Εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά Φλώρινας προς Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας για τη μεταφορά μιας μαθήτριας

3190/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3191/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

3192/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής: «Παραλαβής και παράδοσης των τεσσάρων (4) εκχιονιστικών πολυμηχανημάτων της δωρεάς από την εταιρεία TAP Α.Ε.»

3193/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης

3194/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης

3195/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3196/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ». Προϋπολ. 300,000,00 € ΑΝΑΔ: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ

3197/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικού στο ΚΕΔΔΥ Γρεβενών

3198/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών

3199/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε. Γρεβενών

3200/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

3201/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητής ασύρματης κάμερας για το ΚΤΕΟ Γρεβενών

3202/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €

3203/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

80

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ

3204/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθειας βιβλίων

3205/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3206/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού                Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018»προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ ΦΠΑ24%)

3207/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3208/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και Ορισμός δικαστικού επιμελητή

3209/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

3210/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3211/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού

3212/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 20/12/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/19-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας