Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/10-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/10-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/10-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού προγράμματος “Green and Resilient Structures (GRS) in the Face of Climate Change Induced Extreme Events Considering the Interactions between Adaptation and Mitigation Options” στην Πρόσκληση του Προγράμματος Horizon Europe Framework Programme με κωδικό HORIZON-CL5-2021-D1-01-05 “Better understanding of the interactions between climate change impacts and risks, mitigation and adaptation options”

1383/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ομόφωνα
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επικαιροποιημένου σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  για την Πράξη: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, τριών χιλιάδων, πεντακοσίων πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (74.003.505,15 €)

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επικαιροποιημένου σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  για την Πράξη: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, τριών χιλιάδων, πεντακοσίων πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (74.003.505,15 €)

1384/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά πλειοψηφία

 

ΚΟΖΑΝΗ 10/9/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ