Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 20 της Διαπραγμάτευσης της 3-9-2021 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και των αναδόχων αυτής

1339/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση απόφασης

1340/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1341/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

1342/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις  ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

1343/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1344/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της Διαπραγμάτευσης των 23 αδιάθετων δρομολογίων από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 2/2020 μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2021-2022 και της ανάθεσης αυτών των δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους.

1345/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022

1346/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2012-2016, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 27Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Ε.Π.)

1347/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΝ Ν.3614/2007,4412/2016 ΚΑΙ 4782/2021 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α.10926/ΦΕΚ Β302/5.2.2020 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε., ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ : «MIS50070753 ,ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ¨ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1348/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 718.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1349/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.200.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1350/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2021

1351/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.670.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ: 4.819.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α)

1352/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.891.935,48 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1353/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΑΥΤΟΤΕΛΏΝ ΠΌΡΩΝ (ΚΑΠ) 2021 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1354/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1355/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.

1356/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 429/21 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1357/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1358/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1359/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1360/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1361/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ (ΑΜΥΝΤΑΙΟ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WINCOME. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D 3.3.1.&  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WINCOME. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D 4.3.1. ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5030825, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ»

1362/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19/2021

1363/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1364/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1365/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1366/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

1367/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1368/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΣΥ)»

1369/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1370/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1371/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1372/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1373/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1374/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1375/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1376/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1377/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1378/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1379/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

1380/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1381/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1382/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/9/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ