Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο. 27/31-10-2016 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ONLINE TECHNOSTORE” Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2002/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

2003/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ. κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

2004/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2005/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2006/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

2007/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2008/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2009/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών ΙΙ & ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2010/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 1444487/2742/23-11-2015 Σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την συντήρηση και τον αποχιονισμό του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς

2011/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα εργοτάξια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας: α) Κοζάνη (Πεντάλοφο), β) στη Φλώρινα και γ) στα Γρεβενά

2012/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017»

2013/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον «Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2016-2017» συνολικού προϋπολογισμού 1.851.500,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2014/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης της μεταφοράς αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2016-2017 λόγω παγετού και χιονοπτώσεων

2015/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας που εκτελεί οδηγός ταξί, στον οποίο κατακυρώθηκε με την αριθμ. 1727/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2016/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

2017/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

2018/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 1.149.944,50 € του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751 – Υποδομές, μεταφορές περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

2019/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκπλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση κωδικού ελέγχου επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) και ορισμός υπολόγου

2020/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρόλων ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

2021/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή τουριστική έκθεση Philoxenia 2016

2022/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2023/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2024/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2025/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

2026/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

2027/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της προετοιμασίας και της διοργάνωσης 2 φιλικών αγώνων με την εθνική ομάδα του Ισραήλ ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθούν 25-27 Νοεμβρίου στη Σλοβακία, της «Ο.Χ.Ε.» Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, στην πόλη του Αμυνταίου από 16 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου

2028/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2016

2029/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

2030/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

2031/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2032/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2033/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2034/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

2035/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 10/11/2016

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ