Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/20-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/20-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/20-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση του Πρακτικού Νο 14 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 134162 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 96665/28-6-2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008822209 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

1048/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια και ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εισπράξεων οφειλών Open1 EasyPay για την είσπραξη των παραβόλων καθώς και της ενεργοποίησης του Κυκλώματος Είσπραξης Εσόδων

1049/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της μεταφοράς μαθήτριας από τη Νίκη προς το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α.»

1050/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 15 αξιολόγησης της νέας αίτησης συμμετοχής οικονομικού φορέα που κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

1051/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου»

1052/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

1053/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», Προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1054/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00€ (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

1055/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1056/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Προϋπολογισμού  1.000.000,000 €.

1057/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης 2, για το έτος 2021, του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

1058/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης Τροποποίησης μέρους του Τεχνικού Προγράμματος   2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας στο τμήμα των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.0

1059/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης Τροποποίησης μέρους (Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) του Τεχνικού Προγράμματος της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας για το 2021

1060/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού : 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1061/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας  έτους 2021, για την επιλογή αναδόχου για έργα αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’4841/29-12-2017) απόφαση, την Εγκύκλιο 6/Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/9-03-2021)

1062/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή των εργασιών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καστοριάς

1063/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του ΠΡΑΚΤΙΚOY I του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό  αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης

1064/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικού ΙΙI (Δικαιολογητικά Μειοδότη) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2021-2022

1065/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  των όρων  της διακήρυξης του «Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για το Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα)»  σύμφωνα με το ν. 4782/2021

1066/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»

1067/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙI (κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης.

1068/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης της αριθ. 940/2021 Απόφασης Ο.Ε. και ΕΓΚΡΙΣΗ Διεθνούς Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών των αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022, και των όρων της Διακήρυξης

1069/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15η/2021

1070/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

1071/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. Ετών 2021-2022 και 2022-2023 και έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά μαθητών με αριθμό διακήρυξης 15/21

1072/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022»

1073/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1074/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου ποσού 17.591,77€

1075/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

1076/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης ποσού για το έργο με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

1077/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1078/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1079/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

1080/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 150,00€ για πληρωμή Τόκων και Προμήθειας Εγγυητικής Επιστολής για το ΜΥΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1081/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (GDPR), για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

1082/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος

1083/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 68,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την επισκευή ενός (1) κλειδιού για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216 και για την προμήθεια ενός (1) κλειδιού για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5439 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης  ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

1084/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1085/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1086/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1087/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αριθμ. 1011/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

1088/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 21/7/2021

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ