Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/2-11-2021 (εξ αναβολής, συνέχεια της από 1-11-2021 διακοπείσας τοιαύτης) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/2-11-2021 (εξ αναβολής, συνέχεια της από 1-11-2021 διακοπείσας τοιαύτης) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/2-11-2021 (εξ αναβολής, συνέχεια της από 1-11-2021 διακοπείσας τοιαύτης) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

247/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών”.

248/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ‘έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών”.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου”.

249/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου”.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ. για τα φορολογικά έτη 2020-2021.

250/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ. για τα φορολογικά έτη 2020-2021.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Ψευδοροφής στο ισόγειο του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», Προϋπολογισμού 29.000,00 €.

251/21 Το Π.Σ. αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Ψευδοροφής στο ισόγειο του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», Προϋπολογισμού 29.000,00 €.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Αποστολή εισήγησης – Έγκριση επιχορήγησης σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους.

252/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση επιχορήγησης σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση γνωμοδότησης.

253/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της γνωμοδότησης.
8. Έκτος Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων των φασιστοειδών στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης.

254/21 Το Π.Σ. αποφάσισε  ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων των φασιστοειδών στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης.

 

Κοζάνη 3/11/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό