Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-11-2021 (εξ αναβολής διακοπείσα) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-11-2021 (εξ αναβολής διακοπείσα) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/1-11-2021 (εξ αναβολής διακοπείσα) συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
  Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 245/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

246/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη λήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, ως το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα εναπομείναντα θέματα ημερήσιας διάταξης 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7, και 8ο θα συζητηθούν στη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης.

Κοζάνη 2/11/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό