Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/30-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/30-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/30-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/30-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2020).

212/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2020).

2.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ Παπαγιάννη.

213/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ Παπαγιάννη.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή “Γιάτσοβο”».

214/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή “Γιάτσοβο”».
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου στην Τ. Κ. Αετού».

215/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου στην Τ. Κ. Αετού».

5.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού».

216/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού».
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 3 «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 853.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

217/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του υποέργου 3 «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 853.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

7.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 1 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

218/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης του υποέργου 1 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού».

219/20 Το Π.Σ. αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού».

9.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δροσερού – Γαλάτεια».

220/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δροσερού – Γαλάτεια».
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του υποέργου 2 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 4.637.822,58 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

221/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του υποέργου 2 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας», της πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», προϋπολογισμού: 4.637.822,58 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

11.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού».

222/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού».
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, της πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ».

223/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, της πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ».
13.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2020).

224/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2020).

Κοζάνη 6/8/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό