Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/16-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/16-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/16-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 183/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)

184/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
3. Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Δίκτυα Ευρωπαϊκών Περιφερειών

185/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε δίκτυα ευρωπαϊκών περιφερειών
4. Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (13η 2018)

186/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

13η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (13η 2018)

5. Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (14η 2018)

187/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  14η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (14η 2018).
6. Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Προτεινόμενο Έργο LIFEAdaptRoad στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Life 2018 (Υποπρόγραμμα Κλιματική Αλλαγή) του Προγράμματος LIFE 2014-2020, Έγκριση της Υποβολής της Πρότασης, σύμφωνα με τους Σχετικούς Όρους της Πρόσκλησης σε Συνεργασία με τους Υπόλοιπους Εταίρους και Υλοποίησή της σε Περίπτωση Έγκρισής της.

188/18 Αποσύρεται
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράλληλων Πολιτιστικών Δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σε Σχέση με το 2ο Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτών

189/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παράλληλες πολιτιστικές δράσεις της Π.Ε. Γρεβενών σε σχέση με το 2ο Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτών
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου “Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας” 

190/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου “Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών” 

191/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου
10. Ημερήσιας Διάταξης

27η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

192/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 27η Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
11. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

193/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
12. Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Προτάσεων στην 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στις Δράσεις 19.2.4 και 19.2.6 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) στο Πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

194/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

υποβολή προτάσεων στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 19.2.4 και 19.2.6 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για τη Υλοποίηση του Έργου: Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), Προϋπολογισμού 47.108 ευρώ

195/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης  

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: ¨Αντιμετώπιση Καταπτώσεων και Κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό  Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι –  Πεύκος) ¨

196/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο ¨Επισκευή και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από Διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλιόκαστρο-Δαφνερό-Όρια Π.Ε. Γρεβενών¨ Προϋπολογισμού: 416.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

197/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

198/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

 

17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο ¨Ετήσια Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Έτους 2018¨ Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

199/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 

Κοζάνη 19/7/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος