Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/16-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας υποέργου1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής» της Πράξης : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566, Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

363/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 3: «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», της Πράξης : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566, Προϋπολογισμού: 853.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

364/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

365/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» έως 16/05/2021 Ανάδοχος: ΠΑΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

366/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019» έως 30/06/2021 Ανάδοχος: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

367/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης του έργου: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου – Νομού Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 290.263,02 € (με Φ.Π.Α. 24%)

368/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Κατάρτισης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Κοζάνης (Κ.Α.Π.) 2021

369/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» με κωδικό 2014ΕΠ54100006 (Έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

370/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικΩΝ αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας της υπ’αριθμ 10383/026-01-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

371/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ» Προϋπολογισμού : 160.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

372/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , που αφορά την υλοποίηση του έργου : « Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης »

373/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (κατακύρωσης) του Διεθνούς Διαγωνισμού για την τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  1. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).
  2. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)
374/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6/2021

375/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

376/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς

377/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών

378/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συντήρηση και αναβάθμιση τοπογραφικού οργάνου GPS GNSS αρμοδιότητας Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

379/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

380/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

381/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της , προϋπολογισμού 404.375,49 € (συμπ. ΦΠΑ)

382/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι»

383/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 01/03/2021 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

384/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού

385/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης  των γραφείων του Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς, κατόπιν αιτήματος του , καθώς και του 2ου ορόφου της Π.Ε. Καστοριάς στα πλαίσια προστασίας εξάπλωσης του covid-19

386/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

387/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

388/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή Δικηγόρου

389/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή Δικηγόρου

390/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

391/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

392/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

393/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

394/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

395/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την  απόφαση 34/2020  του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

396/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 4.500 τόνων αλατιού (3.000 τόνοι + 1.500 τόνοι), για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2021-2022»

397/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός έτους 2021 για την Π.Ε. Κοζάνης»

398/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

399/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

400/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

401/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 16/3/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ