Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/23-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/23-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/23-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/23-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια της Π.Ε. Φλώρινας»

Προϋπολογισμού:  131.392,01

741/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και έγκρισης των όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 2:

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού» της Πράξης:

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 5052246 Προϋπολογισμού: 2.124.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

742/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2026, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ #120.000,00 €#

743/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 120.000,00 € #

744/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

745/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00€ (συμπ ΦΠΑ) για δαπάνες που θα προκύψουν για αμοιβές δικαστικών επιμελητών κλπ

746/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 26Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

747/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

748/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης της συνδιοργάνωσης του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Κομνηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 3-5/6/2023

749/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Κερασιάς «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τον 9ο αγώνα δρόμου 10χλμ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», την Κυριακή 11/06/2023

750/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας 36 m2 για βοηθητική χρήση στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο στον νέο Κλείτο Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 30.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

751/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ» έως 04/06/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

752/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» έως 02/07/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

753/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΝΑΣΑΣ-ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

754/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης συντήρησης –  υποστήριξης λογισμικού των υπηρεσιών της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας) ΠΔΜ

755/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

756/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Πρακτικών  Ι, ΙΙ (Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς) και ΙΙΙ  (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμούγια την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων :

  • 2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και
  • 2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
757/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΡΜΑΣ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΓΚΙΟΛΕ & ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

758/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΡΜΑΣ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΓΚΙΟΛΕ & ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,  προυπ.  335.000,00 €

759/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.300.000,00 € #

760/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου»,
Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.300.000,00 € #

761/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τευχών Δημοπράτησης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μεσοκάμπου»

762/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος)του έργου:

«Ενδυνάμωση οικοτουριστικών λειτουργιών πλωτής πεζογέφυρας και συνοδών λιμενίσκων»

763/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων

764/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από τα ΚΤΕΛ Αστικών  Ν. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων»

765/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

766/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαγωνισμού ΙΙI αποσφράγισης φακέλου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στην Τ.Κ. Γρεβενών»

767/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/5/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ