Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Απολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού  Έτους 2015»

108/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό
 2. Ημερήσιας διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (9η 2016)

109/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την τροποποίηση του προϋπολογισμού

 3.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2016» Προϋπολογισμού: 19.700,00€ (με το Φ.Π.Α.) με Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 041

110/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 4. Ημερήσιας διάταξης

Βραχυπρόθεσμα Σχέδια Δράσης για την Αντιμετώπιση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

111/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα βραχυπρόθεσμα  σχέδια δράσης για την Αντιμετώπιση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 5. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

112/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 6. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

113/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
 7. Ημερήσιας διάταξης

Mέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας – Άδεια Διέλευσης Οχημάτων (παρακαμπτήρια οδός) Προκειμένου να Κατασκευαστεί Κόμβος στη Διασταύρωση των Οδών Κοζάνης-Καρυδίτσας και Κοζάνης-Καισαρειάς στα Πλαίσια Κατασκευής του Έργου: «ΚΟΜΒΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ».

114/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

 8.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.122/16-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ7ΛΨ-Π31) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με τον Τρόπο Εκτέλεσης του Διαγωνισμού, του Υποέργου (1): «Τεχνική – Επιστημονική Υποστήριξη για την Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» της Πράξης (464962) «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ», Συνολικού Προϋπολογισμού: 166.027,86 € με Φ.Π.Α.

115/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.122/16-4-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας
 9. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 21.500,00  € (με Φ.Π.Α.).

116/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 10. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών για την Κατασκευή Πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης – Κρόκου – Άνω Κώμης και προς Γεφυροπλάστιγγα Προϋπολογισμού: 15.110,55 € (με Φ.Π.Α.).

117/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 11.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ». Προϋπολογισμού: 14.820,00 € (με Φ.Π.Α.).

118/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
12. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 32.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

119/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 13. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ».

120/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
 14. Ημερήσιας διάταξης

Ένταξη έργων της Π.Ε. Κοζάνης  στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

121/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη έργων στο ΕΑΠ
 15. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΡΟΣ ΣΠΑΡΤΟ» Προϋπολογισμού: 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

122/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 16.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 49.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

123/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 17. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:  «Οριοθέτηση –  Χωροθέτηση  Ποταμού Αλιάκμονα στην Περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»

124/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 18. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Χορήγηση Δέκα (10) Αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας

125/16 Αποσύρεται
 19. Ημερήσιας διάταξης

11η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

126/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση έργων στο ΕΑΠ

 20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης. «Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας»

127/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
 21. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

128/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της Διαβαθμικής σύμβασης
 22. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της απασχόλησης έξι (6) μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του  ΟΑΕΔ Φλώρινας διαφόρων ειδικοτήτων  για πρακτική  άσκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

129/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση έξι (6) μαθητών των ΕΠΑΣ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 23. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την Υλοποίηση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ».

130/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
 24. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την Υλοποίηση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

131/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

Κοζάνη 18/5/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος