Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (13-12-2021)

8η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (9-9-2021)

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (13-12-2021)

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (13-12-2021)

Συνεδρίασε την Δευτέρα 13-12-2021 δια περιφοράς η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έκδοση απόφασης καθορισμού μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022.

 

Όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Για το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα. Καρακούλα Άννα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοίκησης απέστειλε το υπ΄ αριθμ. 188272/7-12-2021 έγγραφο περί εκδόσεως απόφασης καθορισμού μετακινήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022 και αφού επισύναψε πίνακες με το προσωπικό κατηγοριοποιημένο κατά Περιφερειακή Ενότητα, κλάδο και ειδικότητα, ζήτησε τη συναίνεση για τον καθορισμό δικαιούμενων ημερών στο ανώτατο όριο των 60 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄) και τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ Α΄) υποπαράγραφος Δ9 και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4484/2017.

 

Μετά από την ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων προς ενημέρωση των μελών, το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή.