Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Παροχή διευκρινήσεων: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή διευκρινήσεων: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς

Παροχή διευκρινήσεων: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς

Από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ΠΔΜ για ένα έτος (CPV: 34300000-0: Μέρη & εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα & για τους κινητήρες τους και 50110000-9: Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 74.000,00 € (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕΠ 541).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 09-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 09-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 1/2019.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (διοικητήριο, 3ος όροφος, Τηλ.: 24673-50308 & 2467082004, fax: 24673-50359).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 1/2019

Παροχή διευκρινήσεων 

 

 

Παροχή διευκρινήσεων: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς

Από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ΠΔΜ για ένα έτος (CPV: 34300000-0: Μέρη & εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα & για τους κινητήρες τους και 50110000-9: Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 74.000,00 € (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕΠ 541).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 09-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 09-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).