Διακίνηση αλληλογραφίας

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προσκαλεί – ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER),

κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, του έργου της διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων με Ταχυδρομική υπηρεσία και Ταχυμεταφορά (courier) για τις ανάγκες (κοινές και επείγουσες) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2018-2019.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € για το έτος 2018 ήτοι 300,00 € για την ομάδα Α και 100 € για την ομάδα Β και στο ποσό των 20.000,00 € για το έτος 2019 ήτοι 11.850,00 € για την ομάδα Α (Α1, Α2, Α3), 8.000,00 € για την ομάδα Β και 150,00 € για την ομάδα Γ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ για τα ΕΛΤΑ Α.Ε. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%

(απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης ετών 2018, 2019 με α/α 14/2018  με ΑΔΑ: Ψ3177ΛΨ-Ν0Τ και Απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης έτους 2019 α/α 15/2018 με ΑΔΑ: ΨΤ3Θ7ΛΨ-ΑΤΜ).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τα ποσά με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ για τα ΕΛΤΑ Α.Ε.  και θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 4 – 1 – 2019 και ώρα 11 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,  Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, στο Διοικητήριο Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα (5ος όροφος).

Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη τηλ. 23853 50504.

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

 

 

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προσκαλεί – ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για παροχή ταχυδρομικών

υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER),

κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,

του έργου της διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων με Ταχυδρομική υπηρεσία και

Ταχυμεταφορά (courier) για τις ανάγκες (κοινές και επείγουσες) των Υπηρεσιών της

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το

έτος 2018-2019.