ΤΑΞΙ

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά έδρα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Θέμα: Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012

Σχετ.:  Α.Π.  223/24-05-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 1908/Β΄/01-06-2017) η αριθμ. 223/24-05-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΘΧ7ΛΨ-0ΟΦ.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μας για την εφαρμογή των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 106, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 85, του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 49536/4711/10-12-2012 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012). Εφιστάται η προσοχή στις ημερομηνίες που ορίζουν οι παραπάνω σχετικές διατάξεις, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης στην έδρα Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και στις έδρες Χιλιόδενδρου και Μεσοποταμίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο  Γενικός  Διευθυντής

Βασίλης  Χατζηαποστόλου