Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-5-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-5-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-5-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή αντιπροέδρου

8/2017  

Η Επιτροπή εξέλεξε αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μαργαρίτη

2 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

9/2017 Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
3 3Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΜΠΕ του έργου: «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ».

10/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Σ.Μ.Π.Ε του έργου
4 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και  κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών υλικών/αποβλήτων και καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ με αποκατάσταση ανενεργού δανειοθάλαμου αδρανών υλικών, στα υπ’ αριθμ. 702α και 1129 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μηλίτσας, του Δ. Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

11/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίτη στη θέση «Βεγγίστρες», της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών».

12/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Μετατόπιση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την κατασκευή της Νέας Επαρχιακής Οδού και σύνδεση της Νέας Επαρχιακής οδού με την Υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό».

13/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7 7O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμος – αποθεσιοθάλαμος) για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

14/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη  2/6/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

Κωνσταντίνος Γέρου