ΤΑΞΙ

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (20-2-2023), σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (20-2-2023), σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Απόφαση

Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής  Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/1999 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Την υπ΄αριθμ. 6405/22 (ΦΕΚ 563 Β/11-2-2022): Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Την υπ’ αριθμ. 73252 / 12-05-2022 Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 5. Την υπ’ αριθμ. 74559/ 16-05-2022 Ανάληψη υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022). Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας .
 6. Την υπ’ αριθμ. 75161/ 16-05-2022 ”Ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων υπαγόμενων στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, κατόπιν τοποθέτησης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02- 2022).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
 8. Το με αριθμό πρωτ. 20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 10. Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού που αφορούν στο Μόνιμο  Πληθυσμό της Χώρας  από την Ελληνική στατιστική  αρχή »
 11. Το πρακτικό της επιτροπής που συστάθηκε με την αριθμ. πρωτ. 19612/03-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

        

Αποφασίζουμε

 

 • Ο βασικός συντελεστής Σi παραμένει στο 1,5 όπως ορίστηκε με το άρθρο 85 του ν. 4070/2012.
 • Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

megistos-arithmos-adeion-kykloforias-edx-pdm-2023

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος  Κασαπίδης   

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση: Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (20-2-2023), σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) (σε μορφή pdf) – με ΑΔΑ: ΨΙ067ΛΨ-ΧΩ2