Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς»

Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς»

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV-34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 380.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια προβλέπει την αγορά πλωτού πολυμηχανήματος για τη διαχείρισητης υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνων) που θα επιχειρεί εντός της λίμνης Καστοριάς το οποίο κατά την παραλαβή του θα φέρει ανεστραμμένο κάδο εκσκαφής στον υδραυλικό βραχίονα που θα διαθέτει και ο οποίος θα έχει την υποδομή να δεχθεί σε μελλοντικό χρόνο διάφορες κεφαλές εργασίας (δαγκάνα, αχιβάδα, αντλία αναρρόφησης, κ.τ.λ.).

Οι βασικές λειτουργίες του θα είναι:

  • Η κοπή και η εκρίζωση καλαμώνων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης καλαμώνων – χλωρίδας για τη λίμνη Καστοριάς.
  • Η περισυλλογή και ο τεμαχισμός των κομμένων στελεχών των καλαμώνων.
  • Η περισυλλογή και η απομάκρυνση επιπλεόντων από την επιφάνεια της λίμνης (φυτοπλακτόν, σκουπιδιών, κτλ).

 

Στο προμηθευόμενο πολυμηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο της λίμνης Καστοριάς που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, δοκιμασμένο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Οι συνεταιρισμοί αλλά και οι

3. ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μετά από προθεσμία 35 ημερών, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και χρήσης κάθε άλλου πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΤΑ Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.11 της ΤΑ Π1/2390/16.10.2013.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ Αρ. Συστ.46884

Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 05/10/2017

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 05/10/2017

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 10/11/2017

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα είναι οκτώ (8) μήνες.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (επίσημη ιστοσελίδα) (www.kastoria.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή υπηρεσίες της Π.Ε. – Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 3/2017