Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020

Μεταφορά μαθητών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.098.129,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Κωδικός CPV: 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στοιχεία Επικοινωνίας.

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση.

Είδος διαδικασίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
02.21.03.192.0821.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 – 2020 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2019-2020 (για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 01/09/2019 μέχρι 30/06/2020) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με δυνατότητα παράτασης αυτού για πέντε μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α) Τα Τμήματα 1 έως 8 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Φλώρινας

β) Τα Τμήματα 9 έως 14 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αμυνταίου.

γ) Το Τμήμα 15 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Πρεσπών.

δ) Το Τμήμα 16 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΤΑΞΙ) για τη μεταφορά μαθητών όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Συνημμένα:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.098.129,30 ευρώ (Πατήστε εδώ (4 αρχεία) και εδώ (άλλα 4 αρχεία)).