Μεταφορά μαθητών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020 (Ορθή Επανάληψη)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020 (Ορθή Επανάληψη)

Σας ενημερώνουμε έγινα αλλαγές στον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτός διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών σχολικού χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Αρμοδιότητας Περιφερειακής αρμοδιότητας έτους 2019-2020 (εδώ είναι η αρχική δημοσίευση).

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στοιχεία Επικοινωνίας.

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση.

Είδος διαδικασίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.21.03.192.0821.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 –  2020 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2019-2020 (για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 01/09/2019 μέχρι 30/06/2020) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με δυνατότητα παράτασης αυτού για πέντε μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών). Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα.

Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α) Τα Τμήματα 1 έως 8 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Φλώρινας

β) Τα Τμήματα 9 έως 14 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αμυνταίου.

γ) Το Τμήμα 15 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Πρεσπών.

δ) Το Τμήμα 16 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΤΑΞΙ) για τη μεταφορά μαθητών όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2019-2020 (Ορθή Επανάληψη) – Πατήστε εδώ για τις αλλαγές που έγιναν.