Προκηρύξεις θέσεων

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο

«Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής

υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός  μοντέλου βιώσιμου ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία.

Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα ενσωματώνει τις αξίες της φύσης στην οικονομία και στην κοινωνία και προβλέπει παρεμβάσεις και στους τρεις παραπάνω τομείς με σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών έργων, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  δομών και την ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Ειδικότερα η  πρόταση περιλαμβάνει μία σύνθεση ταυτόχρονων δράσεων σε επίπεδο ενίσχυσης υποδομών και δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η υποστήριξη των τοπικών σχολείων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, και του μοναδικού αθλητικού κέντρου της περιοχής θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στις ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό, οι πιλοτικές «πράσινες» δράσεις σε τομείς που έχει γίνει προεργασία και έχει ήδη αποδειχθεί η ωριμότητα τους, όπως τα φαρμακευτικά-καλλωπιστικά φυτά, τα βιολογικά φασόλια και η μελισσοκομία θα συμβάλουν στην ποικιλοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.

Ο οικοτουρισμός αποτελεί έναν επιπλέον πυλώνα που θα ασχοληθεί το πρόγραμμα, προωθώντας την εσωτερική οργάνωση του τομέα και τη συστηματική προβολή του σε εξειδικευμένα κοινά τουριστών, όπως οι φυσιολάτρες και ορνιθο-παρατηρητές.

Παράλληλα με τις πράσινες δράσεις στην οικονομία το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις δράσεις προστασίας του υγροτόπου που έχουν ως επίκεντρο τη διαχείριση του υγροτόπου και την προστασία της βιοποικιλότητας σε άμεση σύνδεση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την προώθηση της ισορροπίας Άνθρωπος & Φύση.

Η πιο σημαντική δομή όμως που θα συμβάλει το πρόγραμμα είναι η δημιουργία της Τοπικής Ομάδας Δράσης η οποία είναι κομβικής σημασίας τόσο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος όσο και για τη βιωσιμότητα του.

Πρόκειται για  τον συνδετικό κρίκο και σημείο αναφοράς των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και  υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Ε.Δ. Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής υπό την επίβλεψη της  Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών θα κατέχει κομβικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των εταίρων του προγράμματος, της τοπικής κοινωνίας και των δωρητών, με κύριες αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό, την οργάνωση υλοποίησης, την επίβλεψη και την αξιολόγηση
  των προβλεπόμενων δράσεων, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, του
  προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.
 • Την υποστήριξη της ίδρυσης και της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης, του
  θεσμικού οργάνου που θα διασφαλίσει τη συνέπεια στην ολοκληρωμένη
  αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή των Πρεσπών που έχουν σχεδιάσει οι
  τοπικοί φορείς.
 • Τον συντονισμό και την υποστήριξη της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους
  φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, δωρητές) για την υλοποίηση των
  δράσεων,   και τη διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τοπική
  Κοινωνία.
 • Τη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη του προγράμματος.
 • Την χρηματοοικονομική παρακολούθηση του προγράμματος σε συνεργασία με το
  Οικονομικό Τμήμα της ΕΠΠ
 • Τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την προώθηση των δράσεων και των
  αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σε
  συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας της ΕΠΠ και τους συμμετέχοντες φορείς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς των Οικονομικών ή
  Κοινωνικών, ή Νομικών επιστημών ή σχετικές με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια
  Διοίκηση ή  Περιφερειακή Ανάπτυξη ή Διαχείριση  Έργων.
 • Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε υλοποίηση Προγραμμάτων και
  στον συντονισμό σύνθετων και πολύ-συμμετοχικών προγραμμάτων με άμεσο
  αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες
 • Ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης σύνθετων ζητημάτων και
  επίλυσης αντιθέσεων
 • Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Πολύ καλή και αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώσεις και εμπειρία  σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, στον αγροτικό και
  περιβαλλοντικό χώρο
 • Γνώση η/και εμπειρία διαδικασιών και νομοθεσίας δημοσίων φορέων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

 

Διαβάστε εδώ τη ανακοίνωση

 

Για την Π.Δ.Μ.