Προκήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π.356/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

INEA/2017/CA/FGIV/41 – IT Development Manager

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2018.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠΔΩ465ΧΘΨ-75Ο)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Προ κήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προ κήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π.356/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

INEA/2017/CA/FGIV/41 – IT Development Manager

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2018.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠΔΩ465ΧΘΨ-75Ο)

 

 

Προ κήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προ κήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (29-1-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π.356/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

INEA/2017/CA/FGIV/41 – IT Development Manager

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2018.