Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

Διαγωνισμός

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14/2015

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015. (CPV 09135100-5 & 09132100-4). Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 170.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) περίπου

O Περιφέρειαρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”. Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης &  εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις».

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη