Επαναληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Βίγλα Πισοδέρι Φλώρινας

Επαναληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 242/26-7-96  (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96),  και μετά την αριθ. 1742/19-11-2021 με ΑΔΑ: ΨΟ427ΛΨ-6ΑΖ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης επαναληπτικής φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους της διακήρυξης:

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής:

Α.  ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός  εναέριος  αναβατήρας (μήκους   1400μ.,  κατασκευής  οίκου

GRAFFER,   μεταφορικής   ικανότητας  800   ατόμων/ώρα).

β. Νέος   εναέριος   αναβατήρας (μήκους   1800μ.,   κατασκευής   οίκου

LEITNER,   μεταφορικής   ικανότητας   1200   ατόμων/ώρα).

γ. Παλιός  συρόμενος  αναβατήρας (μήκους 800μ)  κατασκευής οίκου

LEITNER.

δ.  Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β.    Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ.     ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

γ.  Δεξιά πίστα μήκους 2,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη μαύρη  με ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ.

δΠεριφερειακή διαδρομή(τουριστική) από κορυφή μέχρι την αφετηρία μήκους 3 χλμ, περίπου.

ε.  Διαδρομή  από τη  βάση του συρόμενου μέχρι το νέο αναβατήρα μήκους 2 χλμ. περίπου,

στ. Μίνι πίστα για παιδιά μήκους 200  μέτρων περίπου.

η.  Διαδρομή από το τέρμα του συρόμενου μέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα μήκους 2,5 χλμ. περίπου.

θ. Πίστα Πισοδερίου μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

Δ) Το Διοικητήριο  (Ισόγειου 651,24 τ.μ., 1ου ορόφου 530,74 τ.μ. και υπογείου 622,44 τ.μ.)  πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον Δασικό  Συνεταιρισμό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ.  Φλώρινας  (μέρος του ισογείου και του υπογείου) με τον όρο της υποχρεωτικής λειτουργίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως καφέ  εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου ορόφου του Διοικητηρίου.

2) Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 06 – 12 – 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 08.00 έως 09.00 π.μ.), ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή  του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.ΙΔ.).

β) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

γ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, του οποίους αποδέχονται πλήρως ανεπιφυλάκτως.

ε) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων. Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομιστούν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.

στ) Εγγύηση Συμμετοχής που ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιμήματος και υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά την ώρα της δημοπρασίας.

ζ) Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

η) Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οφειλής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

4) Η χρονική περίοδος της εκμίσθωσης καθορίζεται για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Με αίτημα του εκμισθωτή η Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. με Απόφασή της μπορεί να παρατείνει την εκμίσθωση έως δύο έτη (σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του εναέριου αναβατήρα GRAFFER), με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος σε ποσοστό 10%.

5)  Το ελάχιστο μίσθωμα, ως τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία, για την παραπάνω χρονική περίοδο, ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί το 50% με την λήξη της 1ης χειμερινής περιόδου, και το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί με την λήξη της 2ης χειμερινής περιόδου.

6) Η εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 10 % επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του μισθώματος, όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Πριν την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ο μισθωτής θα προσκομίζει στην υπηρεσία, το βιβλίο συντήρησης, τους εξοφλημένους λογαριασμούς ΟΚΩ και το πρακτικό παραλαβής των μισθωμένων εγκαταστάσεων για την καλή κατάστασή τους.

7) Οι δαπάνες λειτουργίας του Χ.Κ. (ΔΕΗ, νερό, τέλη και λοιπές δαπάνες), ετήσιας συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτού, της ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του προσωπικού και της αμοιβής αυτού καθώς και της έκδοσης του ειδικού σήματος του ΕΟΤ., θα βαρύνουν το μισθωτή, ο οποίος αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης μεριμνά για αλλαγή στο όνομά του της χρήσης των υπηρεσιών της ΔΕΗ, του νερού, των δημοτικών τελών και όποιων άλλων δαπανών απαιτείται.

8) Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα νομίμως εκπροσωπούμενα, ενώσεις προσώπων ή Κ/Ξες,  τα οποία για να λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν οι εκπρόσωποί τους και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (καταστατικά, εξουσιοδοτήσεις κλπ).

Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές εκείνων που έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν αντισυμβατική συμπεριφορά  σε διαγωνισμούς που είχε εκτελέσει η πρώην Ν.Α. Φλώρινας ή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας.

9) Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει κατά τη διαδικασία  του διαγωνισμού και εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών του διαγωνισμού και την ανάληψη εκ μέρους του εις ολόκληρο της ευθύνης εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης με την υπογραφή αυτής.

10) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις και τα όρια των ακινήτων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και να τα παραδώσει στην ίδια κατάσταση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  – Π.Ε. Φλώρινας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χ.Κ.. 

Συνημμένα:

Η Επαναληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας (Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη