2η τροποποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5

Ένταξη πράξεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ένταξη πράξεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Την υπ΄ αρ. 6405/19.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 με θέμα «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
 4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το “8.2.4. M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)” όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την με αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 ΥΑ με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (Β΄ 1273) όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την με αρ. πρωτ. 427/2-3-2023 YA, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.» (B’ 1414), όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Την με αρ. πρωτ. 534/13-3-2023 ΥΑ με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014–2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως ισχύει κάθε φορά.
 9. Την με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 3447) όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης από τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 534/2023 Πρόσκλησης.
 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων (Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου) της αρ. πρωτ. 3563/09-01-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη.
 12. Τις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εναντίον των αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.
 13. Τα πορίσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών («Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης») από τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές, όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ.
 14. Την υπ. αριθμ. 70439/30-04-2024 απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.
 15. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τον Περιφερειάρχη.
 16. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 25.045.216,41 € σε βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, (ΠΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Ένταξη πράξεων

 1. Την ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 534/2023 Πρόσκλησης, των πράξεων που κρίθηκαν παραδεκτές σύμφωνα με την ΥΑ 427/2023 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ΥΑ). Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και το «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 20 ή/και με το «Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης» που έχουν συντάξει οι Επιτροπές Eνδικοφανών Προσφυγών του άρθρου 24 (εφεξής γνωμοδοτικές επιτροπές) της ΥΑ, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 2. Η δημόσια των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται συνολικά σε 25.045.216,41 €.

Άρθρο 2

Αναλυτική ενημέρωση του δικαιούχου για το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

 1. Τα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών βρίσκονται αναρτημένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο www.ependyseis.gr.
 2. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να συνδεθεί στο www.ependyseis.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτηση και στα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τις:

2.1 Επιλέξιμες δαπάνες και την ένταση ενίσχυσης.

2.2. Περικοπές στην επιλέξιμη δαπάνη εγκεκριμένων επενδύσεων.

2.3 Τυχόν απορρίψεις επενδύσεων.

2.4 Τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως έχουν τεθεί και πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση και πιστοποίηση των επενδύσεων ή κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του δικαιούχου

Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 427/2023, εφεξής ΥΑ, και από την Πρόσκληση 532/2023, εφεξής πρόσκληση, όπως αυτές τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν.

Επικουρικά και χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση γνώσης και τήρησης του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου αναφέρονται τα εξής:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να μην απολέσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ενώ τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να διατηρήσουν ως κύρια δραστηριότητα την γεωργοκτηνοτροφική ή την άσκηση της μελισσοκομίας.
 2. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων προσδιορίζονται στην ΥΑ και ιδίως στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 αυτής. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έχει οριστεί η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.
 3. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 11 της ΥΑ.
 4. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση παγίων και εξοπλισμού από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ.
 5. Οι προϋποθέσεις ως προς το εύλογο κόστος των επενδύσεων, ορίζονται στο άρθρο 13 της ΥΑ.
 6. Η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής καθώς και υποβολής αιτήματος ένταξης σε χρηματοδοτικά εργαλεία ορίζονται στο άρθρο 16 της ΥΑ.
 7. Η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 27 της ΥΑ και η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με την υποβολή τελικού αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 37 της ΥΑ.
 8. Η υποχρέωση κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής ανάρτησης πινακίδας στον χώρο πραγματοποίησης των εργασιών και παραμονής της μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ορίζεται στο άρθρο 37 της ΥΑ.
 9. Ο μέγιστος αριθμός των αιτημάτων πληρωμής, τα όρια στο αιτούμενο ποσό τους ως προς το συνολικά επιλέξιμο ποσό και ο τρόπος υποβολής τους, ορίζονται στο άρθρο 27 της ΥΑ.
 10. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος πληρωμής ορίζονται στα άρθρα 27 και 31 στο παράρτημα 1 της ΥΑ .
 11. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με οποιαδήποτε παρέκκλιση ή/και μεταβολή από τα εγκεκριμένα:

11.1 Στην παρούσα ένταξη πράξης,

11.2 Στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και

11.3 Στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης», ή/και

11.4 Στο «Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης»

ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 της ΥΑ. Για την αποδοχή της παρέκκλισης εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης και επιλεξιμότητας επενδύσεων στη δράση. Ειδικότερα εξετάζονται:

1. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης και η ελαχίστη απαιτουμένη βαθμολογία (πάνω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα) όπως ορίζονται στα άρθρα 6 και 18 της ΥΑ αντίστοιχα.

2. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων όπως ορίζεται στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 της ΥΑ και το εύλογο κόστος αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της ΥΑ.

3. Η απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΥΑ.

4. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση υφιστάμενου γεωργικού κτιρίου ή κατασκευής ή μηχανήματος ή εξοπλισμού ή φυτείας από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ.

12. Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΥΑ.

13. Οι γενικές υποχρεώσεις των δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 37 της ΥΑ ενώ οι επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων ορίζονται στα άρθρα 38 και 40 της ΥΑ.

14. Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» του πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 4

Παρακολούθηση υλοποίησης

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης της Δράσης 4.1.5. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επενδυτικού σχεδίου κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ΥΑ.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις έδρες των ΔΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η Ένταξη πράξεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης., με ΑΔΑ: 96Θ27ΛΨ-89Γ