Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 71 η Εκπαιδευτική Σειρά (2018 – 2019) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΑ1Β6-Δ6Γ) προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 για φοίτηση στην 71η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων και  Οργανισμών εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Οι υποψήφιοι που θα προταθούν για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης από κάθε φορέα διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (π.δ. 153/04 και π.δ.103/09).
Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων υπηρεσιών προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδος /Β2/Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διακλαδικών Σχολών, λήγει στις 16 Μαρτίου 2018, όπως προβλέπεται από το υπ. αριθμ.: Φ.330/4/290572/Σ.88/08-01-18 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Για όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι υπάλληλοι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στο ανωτέρω έγγραφο, το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μέσω του κατωτέρω συνδέσμου:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ ΩΑ1Β6-Δ6Γ
ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?cat=51
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων, παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος
Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάατε εδώ περισσότερα (9ΧΦΖ465ΧΘΨ-2ΗΡ)