Δρόμος

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης και στοιχείων Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης και στοιχείων Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος»,

προϋπολογισμού 2.200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 3η Τάξη και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς ή και 2η τάξη και άνω για ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016, άρθρο 221, παρ.10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021.