Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Α) Στην αριθμ 03/2018 Διακήρυξη και στις σελίδες 15, 22 και 30 ως τριετία εννοείται η περίοδος 2015-2017 και όχι όπως εσφαλμένα εκ παραδρομής αναφέρεται η χρονική περίοδος 2014-2017.

Β) Σε σχέση με τη βαθμολόγηση, από την αρμόδια επιτροπή, των κριτηρίων, σύμφωνα με την νομοθεσία και τα σχετικά οριζόμενα στην 03/2018 Διακήρυξη ισχύει ότι:

«Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου».

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος