Αποχιονισμός ΠΔΜ

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

 

 

 

 

 

Αρ. Διακ 03/2022

α/α ΕΣΗΔΗΣ

155785 – KOZANH,

155786 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ,

155788 – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ,

155789 – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ,

155790 – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΤΣΟΤΥΛΙ,

155791 – ΣΕΡΒΙΑ

155792 – ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (A/A 155785, 155786, 155788, 155789, 155790, 155791 & 155792)

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr
δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ541, Κωδ. ΣΑ 2014ΕΠ54100002.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00.071.9471.04.54168 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 33745/02-03-2022
(ΑΔΑΜ22REQ010196279, ΑΔΑ ΨΒΒΒ7ΛΨ-ΝΧΗ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1493 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι

Η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο 2022 – 2023 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 906200003

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΚΟΖΑΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 361.010,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 150.200,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 463.800,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 4 : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 71.450,00 πλέον ΦΠΑ 24%
TΜΗΜΑ 5 : «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΤΣΟΤΥΛΙ», εκτιμώμενης αξίας 169.290,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 114.300,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 7 : «ΓΡΕΒΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 126.630,00 πλέον ΦΠΑ 24%

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή παραπάνω τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων. Με τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς κατά τμήματα αυξάνεται ο ανταγωνισμός και διαχειρίζεται πολύ καλύτερα η σύμβαση κατά την υλοποίησή της.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 7.

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη του Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ (σε pdf)

apoxionismos-2022-23-pdm-diakiryxi