Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» Π.Ε. Καστοριάς

Γεφύρια

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» Π.Ε. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:

«Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς», προϋπολογισμού 74.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.Ε.Π. εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16.