Ασπρόγεια Φλώρινας

Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων» ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων» ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.769,26 € (χωρίς ΦΠΑ).

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας, την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [https://florina.pdm.gov.gr] από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ [www.eprocurement.gov.gr].

Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν τον διαγωνισμό από τα γραφεία του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο Φλώρινας, Πτολεμαίων 1).

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23853-50486, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ανδρέου Στυλιανός (email : t.tea@florina.pdm.gov.gr)

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 11-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο Φλώρινας, Πτολεμαίων 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία    Είδος μελέτης   Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

16   Τοπογραφικές Μελέτες                       Β’ και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Η Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων» ΠΕ Φλώρινας έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Για Φάκελο έργου και Αναλυτική Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για ΤΕΥΔ και ΣΥΥ πατήστε εδώ.

Για Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ.

Για Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ.