Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων αυτοκινήτων / μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας & πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας

Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων αυτοκινήτων / μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας & πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα από Νοέμβριο 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα 178.770,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα από Νοέμβριο 2019 έως και Οκτώβριο 2020 (προμήθεια 48.000 λίτρων περίπου πετρελαίου κίνησης προϋπολογισμού 69.638,40 €, προμήθεια 11.000 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού 17.868,40 €, προμήθεια 80.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 91.264,00 €).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 39.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για την Α΄ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 48.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020 και ο προϋπολογισμός της προμήθειας 25.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για την Β΄ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 7.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας για την Α΄ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020 και ο προϋπολογισμός της προμήθειας 4.500 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας για την Β΄ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 5.580,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020.

Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε μεμονωμένα κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 28/8/2019.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/9/2019 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 18/9/2019 ώρα 10.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-10-2020 για την Π.Ε. Φλώρινας με δικαίωμα παράτασης μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού 10% της προαίρεσης και των συνολικών ποσοτήτων, και για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-12-2020.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνημμένα για τη Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων αυτοκινήτων.