Αναλώσιμα

Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας (έτους 2019)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας (έτους 2019)

Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας (έτους 2019)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2019.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΜΕΧΡΙ 29.779,84 € με ΦΠΑ

Β) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 36.805,54 € με ΦΠΑ.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο

Πόλη Φλώρινα

Ταχυδρομικός Κωδικός 53100

Χώρα Ελλάδα

Δ/νση / Τμήμα Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο 232853 50504 Φαξ 23853 50501

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Κωνσταντινίδης

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση της σύμβασης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας του έτους 2019, από τον φορέα 02.03, ειδικό φορέα 072, κατά ΚΑΕ ως εξής:

α) Αναλώσιμα: Η/Υ, φωτοαντιγραφικών εκτυπωτών και φαξ, ΚΑΕ 1111.01

β) Γραφική ύλη ΥΛΗ, ΚΑΕ 1111.01

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια αναλωσίμων: Η/Υ, Φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ καθώς και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινα για το έτος 2019, κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική κατόπιν παραγγελίας και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Τα ανωτέρω υλικά προς προμήθεια κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192300-4 για την μηχανογραφική ύλη, (CPV): 30192700-8 για τη γραφική ύλη.

Ο παρών Διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 66.585,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 53.697,89 €, Φ.Π.Α.: 12.887,49 €).

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ.