Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα) εκτιμώμενης αξίας 121.546,79 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από τις’ ακόλουθες ως παραπάνω κατηγορίες εργασιών:

Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη; άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Φλώρινας (d.te@florina.pdm.gov.gr) Ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών/Προκηρύξεις-Διακηρύξεις) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 24/11/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:30.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/11/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2.430,94 € ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες μεγαλύτερη από τον χρόνο ισχύος των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις μήνες (3) από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στη Ε.Σ.Υ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠ0051 2019ΕΠ00510036 Κωδικό: ΟΠΣ5030632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Για τα απαραίτητα έγγραφα πατήστε εδώ και εδώ.