Μεσόβουνο Εορδαίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 24.778,61 τμ στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης για δενδροκαλλιέργεια

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 24.778,61 τμ στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης για δενδροκαλλιέργεια

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 90847/08-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Tην από 20-05-2022 αίτηση του κου Χρυσίδη Βασιλείου του Μιχαήλ.
 7. Το αρίθμ. ΔΥ 83843/28-09-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, που συνοδεύεται από την Δήλωση του ιδιώτη μηχανικού Λαζαρίδη Χαράλαμπο, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 571315/14-12-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 9. Το υπ’ αρ. 28240/21-11-2022 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας, Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 10. Το υπ’ αρ.205433/01-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Αναδασμού και Διαχείρισης Γης.
 11. Την αριθμ. 20/2023 απόφαση  περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: 642Ρ7ΛΨ-ΦΤΥ)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις  29 Μαρτίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 9:00 π.μ και ώρα λήξης στις 9:10 π.μ.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 24.778,61 τ.μ.:

α) Η έκταση των 2.386,86 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ. 878 τεμαχίου συνολικής έκτασης 28.562 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ»  Ν. Κοζάνης έτους 1972,  ως «Χέρσο Κοινόχρηστο» για δενδροκαλλιέργεια  .

β) Η  έκταση των 1.157,61 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ. 878 τεμαχίου συνολικής έκτασης 28.562 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ»  Ν. Κοζάνης έτους 1972,  ως «Χέρσο Κοινόχρηστο» για δενδροκαλλιέργεια .

γ) Η έκταση των 138,85 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ. 878 τεμαχίου συνολικής έκτασης 28.562 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ»  Ν. Κοζάνης έτους 1972,  ως «Χέρσο Κοινόχρηστο» για δενδροκαλλιέργεια .

δ) Η έκταση των 16.627,56 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ 869 τεμαχίου συνολικής έκτασης 16.875 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ»  Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Διαθέσιμο της Αναμόρφωσης για  δενδροκαλλιέργεια.

ε) Η έκταση των 3.545,18 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ 868 τεμαχίου συνολικής έκτασης 3.625 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ» Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Διαθέσιμο της Αναμόρφωσης» για  δενδροκαλλιέργεια.   

στ) Η έκταση των  922,55 τ.μ. εμπίπτει στο υπ΄ αρίθμ 870 τεμαχίου συνολικής έκτασης 937 τ.μ., το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα Αναμόρφωσης αγροκτήματος «ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ» Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Διαθέσιμο της Αναμόρφωσης» για  δενδροκαλλιέργεια.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 20/2023 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

α) στα  25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 2.386,86 τ.μ  61,87 € το έτος.

β) στα  25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 1.157,61 τ.μ. 30,00 € το έτος.

γ) στα 25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 138,85 τ.μ.  3,60 € το έτος.

δ) στα 25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 16.627,56 τ.μ. 430,99 € το έτος.

ε) στα 25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 3.545,18 τ.μ. 91,89 € το έτος.

στ) στα 25,92 κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 922,55 τ.μ 23,91 € το έτος. 

Συνολικά για τα 24.778,61 τ.μ στα  25,92 €  το στρέμμα το έτος και συνολικά 642,26 € το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

 

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης της Διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 24.778,61 τμ στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης για δενδροκαλλιέργεια (pdf)

 

chrysidis-vasileios-24779

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 24.778,61 τμ στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης για δενδροκαλλιέργεια