Βίγλα Πισοδέρι Φλώρινας

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ Νο 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση της χρήσης και Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων

του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), θα διενεργηθεί φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την υπογραφή της σύμβασης.

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής :

Α. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός εναέριος αναβατήρας (μήκους 1400μ., κατασκευής οίκου GRAFFER, μεταφορικής ικανότητας 800 ατόμων/ώρα).

β. Νέος εναέριος αναβατήρας (μήκους 1800μ., κατασκευής οίκου LEITNER, μεταφορικής ικανότητας 1200 ατόμων/ώρα).

γ. Παλιός συρόμενος αναβατήρας (μήκους 800μ) κατασκευής οίκου LEITNER.

δ. Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β. Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ. ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

γ. Δεξιά πίστα μήκους 2,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη μαύρη με ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ.

δ. Περιφερειακή διαδρομή(τουριστική) από κορυφή μέχρι την αφετηρία μήκους 3 χλμ, περίπου.

ε. Διαδρομή από τη βάση του συρόμενου μέχρι το νέο αναβατήρα μήκους 2 χλμ. περίπου,

στ. Μίνι πίστα για παιδιά μήκους 200 μέτρων περίπου.

η. Διαδρομή από το τέρμα του συρόμενου μέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα μήκους 2,5 χλμ. περίπου.

θ. Πίστα Πισοδερίου μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

Δ) Το Διοικητήριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ. Φλώρινας (μέρος του ισογείου και του υπογείου) με τον όρο της υποχρεωτικής λειτουργίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως καφέ εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου ορόφου του Διοικητηρίου και

2) Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 24-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 09.00 έως 10.00 π.μ.), ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.ΙΔ.).

β) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

γ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, του οποίους αποδέχονται πλήρως ανεπιφυλάκτως.

ε) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων.

Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομιστούν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.

στ) Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ
Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ