Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 428.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 428.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 190100).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5076390 (αρ. εν. 2021ΕΠ00510109) ύψους 428.000,00€ για την Π.Ε. Γρεβενών με CPV έργου: 45212314-0, (Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ.

Συνημμένα:

 1. Περιληπτική Διακήρυξη.
 2. Αναλυτική Διακήρυξη.
 3. Τεχνική Περιγραφή.
 4. Προϋπολογισμός.
 5. Περιγραφικό Τιμολόγιο.
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. Ε.Ε.Ε.Σ. 
 8. Ε.Ε.Ε.Σ. (xml).
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
 10. Σ.Α.Υ.
 11. Φ.Α.Υ.