Αρνητική απόφαση ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), του έργου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για τον καθαρισμό του χώρου του νέου νεκροταφείου του Δήμου Καστοριάς»

Στρατιωτικό Νεκροταφείο Καστοριάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3010/2002 καθώς και σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225 Β/5.9.2006) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας έχει αποσταλεί αρνητική  απόφαση ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), του έργου «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για τον καθαρισμό του χώρου του νέου νεκροταφείου του Δήμου Καστοριάς», στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Σ. στο τηλ. 2461052620, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

 

 

Γεώργιος Κωτσίδης